+420 382 521 362 smmil@smmilevsko.cz Mapa Karlova 1012, Milevsko 39901

Informace pro podnikatele k nakládání s odpady

Základním právním předpisem v oblasti nakládání s odpady je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Ten stanoví, že každá právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, je původcem odpadů (dále jen „původce“) a jako taková má řadu povinností.

Původce odpadů je zejména povinen podle:

§ 16 odst. 1

 • zařazovat odpady podle druhů a kategorií
 • zajistit přednostní využití odpadů
 • odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit, předat osobě oprávněné k jejich převzetí
 • ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů
 • shromažďovat odpady, utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií
 • zabezpečit odpady před jejich znehodnocením, odcizením a únikem
 • vést průběžnou evidenci
 • umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, na vyžádání předložit dokumentaci, související s nakládáním s odpady.

Z toho vyplývá, že každý původce je povinen zajistit, aby s veškerými odpady, které při své podnikatelské činnosti vyprodukuje, bylo nakládáno v souladu se zákonem. Jednou z možností je uzavření smlouvy s oprávněnou osobou. V našem městě je to např. firma Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Pokud původce při své činnosti produkuje odpad podobný komunálnímu (tj. komunální odpad v minimálním množství vznikající při nevýrobní činnosti, např. obaly od svačin, papírové obálky, plast), lze jako druhou možnost uzavřít smlouvu s městem Milevskem na využití systému města. Původce při uzavření této smlouvy může využívat separované nádoby města na papír, sklo a plasty.

§ 12 odst 3

Původce, který nakládá s nebezpečným odpadem, je povinen zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu (ILNO) a místa nakládání  s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit.

Z § 5 odst 5 vyhlášky č.383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady vyplývá, že na shromažďovacím prostředku nebezpečného odpadu musí být uvedeno katalogové číslo a název shromažďovaného odpadu a dále jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku.

§ 16 odst. 3

Původce je povinen s nebezpečnými odpady nakládat pouze se souhlasem příslušného orgánu státní správy  – odbor životního prostředí MěÚ Milevsko.

§ 39 odst. 1

Původci jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Pokyny k vedení průběžné evidence a formulář najdete na.

§ 39 odst. 2

Původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok,  zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

§ 40 odst. 1- 5

Při přepravě nebezpečných odpadů je třeba vyplnit evidenční list pro přepravu těchto odpadů a dodržovat povinnosti vymezené v tomto paragrafu.

Pokuty za porušení zákona o odpadech (viz § 66 zák. o odpadech)  ukládá původci odpadů

 • obecní úřad do výše 300 000 Kč
 • obecní úřad obce s rozšířenou působností do výše 1 000 000 Kč
 • Česká inspekce životního prostředí až do 50 000 000 Kč.

Odbor životního prostředí ve spolupráci se společností Služby Města Milevska, spol. s r.o. bude provádět v roce 2011 kontrolu všech provozoven v Milevsku, zda je nakládáno s odpadem v souladu se zákonem.

 

clanek_odpady