+420 382 521 362 smmil@smmilevsko.cz Mapa Karlova 1012, Milevsko 39901

Kontakty Služby Města Milevska

Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Karlova 1012, Milevsko 39901

IČ: 490 61 186 DIČ: CZ 490 61 186

Tel.: +420 382 521 362

fax: +420 382 521 862

smmil@smmilevsko.cz

captcha

Ing. Bc. David Lukeš

jednatel

Tel.: +420 602 413 825
lukes@smmilevsko.cz

captcha

Řezáčová Lenka

asistentka – administrativa

Tel.: +420 382 521 447

Tel.: +420 724 710 905

rezacova@smmilevsko.cz

captcha

Vošahlíková Ludmila

ekonomický úsek

Tel.: +420 383 809 343

Tel.: +420 724 710 902

vosahlikova@smmilevsko.cz

captcha

Zítek František

provozní úsek

Tel.: +420 382 521 447

Tel.: +420 724 710 901

zitek@smmilevsko.cz

captcha

Ing. Falada František

technický úsek

Tel.: +420 382 521 374

Tel.: +420 724 710 903

falada@smmilevsko.cz

captcha

Jiří Machart

odpady

Tel.: +420 724 710 906

Tel.: +420 382 584 153

machart@smmilevsko.cz

captcha

Kde najdete Služby Města Milevska